Motstraat 60, Unit K, B-2800 Mechelen
+32 15 69 06 25
info@medicallogistics.eu

Voorwaarden

Your customer, our care

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. logistieke activiteiten: alle werkzaamheden zoals onder meer lossen, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, laden, facturering, assemblage, etikettering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot zaken, voorzover deze tussen de opdrachtgever en de dienstverlener zijn overeengekomen.

2. logistiek centrum: de overeengekomen ruimte(n) waar de logistieke activiteiten plaatsvinden.

3. dienstverlener: degene die bovengenoemde werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever verricht.

4. opdrachtgever: de wederpartij van de dienstverlener.

5. overeenkomst: de overeenkomst, zoals overeengekomen tussen de opdrachtgever en de dienstverlener.

6. voorwaarden: de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten die op de overeenkomst van toepassing zijn.

7. overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig dienstverlener redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan de dienstverlener de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

8. werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, alsmede algemeen erkende Christelijke en Nationale feestdagen en zondagen.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. De logistieke activiteiten vangen aan met de lossing van de zaken uit het vervoermiddel op het logistiek centrum. De logistieke activiteiten eindigen na het inladen van de zaken in het vervoermiddel op het logistiek centrum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de dienstverlener zijn ook na de beëindiging van de overeenkomst deze voorwaarden van toepassing.

 Artikel 3

Prijzen en tarieven

1. Prijswijzigingen als gevolg van kosten- en prijsontwikkelingen, welke gebruikelijk zijn of verbonden zijn aan de aard van de werkzaamheden, kunnen, na overleg met de opdrachtgever, worden doorberekend. De dienstverlener dient naar billijkheid vast te stellen prijswijzigingen voor te stellen. Naar billijkheid vastgestelde prijswijzigingen door de dienstverlener kunnen geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

2. In de overeengekomen tarieven moeten worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de overeenkomst voor rekening van de dienstverlener komen.

3. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in de tarieven in ieder geval niet begrepen:

belastingen en heffingen, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies. MedLog voorziet evenwel voor het correct verzekeren van de opgeslagen goederen binnen de groepspolis met dekking brand en diefstal.

4. Voor onvoorziene werkzaamheden, waaronder onder meer wordt begrepen bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra – naar billijkheid vast te stellen – beloning in rekening worden gebracht, indien deze niet zijn opgenomen in de bijgevoegde prijslijst.

5. Ter bijdrage van algemeen lopende kosten voor de verzekeringen, het in stand houden van de voorraden, netheid enz, kortom algemene kosten, wordt ingeval van niet verkoop door de opdrachtgever een forfaitaire bijdrage gerekend van 15€ per maand.

Artikel 4

Verplichtingen van de dienstverlener

De dienstverlener is verplicht:

1. de overeengekomen zaken in ontvangst te nemen, mits de verpakking deugdelijk is, de juiste documenten aanwezig zijn en de zaken ter beschikking worden gesteld op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, dit in een duidelijk afgezonderde ruimte (gescheiden van de opslagruimte) met vrijstelling van weersinvloeden. Een visuele controle zal plaatsvinden van oa CE markering, vervaldatum en aanwezigheid van lotnummers, alvorens deze on het daartoe bestemde WMS te plaatsen. 

Mocht worden vastgesteld bij intake dat afwijkingen (plaatsvinden dient de dienstverlener onmiddellijk de opdrachtgever in te lichten en de betreffende goederen afgezonderd bewaren van de specifieke opslagruimte, tot opdrachtgever duidelijke instructie geeft;

2. zorg te dragen voor het laden en lossen, de in- en uitslag van de zaken en eventuele retouracties coördineren;

3. de logistieke activiteiten te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk overeengekomen of daarvoor geschikte ruimten.

Indien geen specifieke ruimten zijn overeengekomen, is de dienstverlener vrij in de keuze van de plaats van opslag en is hij bevoegd de zaken te verplaatsen.

Indien specifieke ruimten zijn overeengekomen is de dienstverlener bevoegd de zaken, in overleg met de opdrachtgever, te verplaatsen, indien een goede exploitatie van zijn bedrijf dit wenselijk maakt.

De opslag dient te geschieden conform de reglementeringen inzake tracebility van de goederen, van intake tot en met aflevering bij de eindbestemmeling. Elke levernota zal worden voorzien van zowel LOT nummer als vervaldatum en zal de zending begeleiden in de omverpakking.  

De daartoe voorziene ruimte zal worden voorzien van de nodige preventieve ongediertebestrijdende maatregelen en zal dagelijks een cleaning ondergaan teneinde een maximale netheid van de opslag na te streven. Eventueel vervallen goederen (expiry dates) zullen in de daartoe voorziene afgesloten ruimte duidelijke gemarkeerd worden en uit de normale opslag locatie verwijderd worden. De dienstverlener zal de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

De bewaaromstandigheden zullen worden nageleefd conform de instructies van de fabrikant der producten ( temperatuurlimiet, luchtvochtigheidlimiet, buiten het zonlicht en droog bewaren)

Het voorziene Warehouse Management Systeem wordt standaard ingesteld op FEFO setting, zodat steeds de producten met minst lange houdbaarheid worden verzonden, op voorwaarde dat deze minimaal nog 6 maanden houdbaarheid vermeld.

4. de opdrachtgever ervan in kennis te stellen dat de zaken worden verplaatst naar een andere plaats van opslag.

De opdrachtgever kan niet op grond van het achterwege blijven van een kennisgeving enige aanspraak tegenover de dienstverlener doen gelden.

5. de verplaatsing voor zijn rekening te laten plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:

– in het belang van de opdrachtgever, dan wel de opdracht, of

– ten gevolge van omstandigheden waarvoor de dienstverlener niet aansprakelijk is, of

– ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van de dienstverlener komen, of

– ten gevolge van regelgeving van overheidswege.

 Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de dienstverlener komt, vindt plaats onder de gebruikelijke vervoersvoorwaarden, met dien verstande dat de aansprakelijkheidslimieten van artikel 8 van deze voorwaarden zullen gelden, tenzij de desbetreffende vervoersvoorwaarden tot een hogere aansprakelijkheidslimiet zouden leiden.

Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de opdrachtgever komt, is aan te merken als voor- en/of natransport in het kader van de overeenkomst en vindt plaats voor risico van de opdrachtgever.

6. alle, ook niet rechtstreeks uit de logistieke activiteiten voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever;

7. op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze voorwaarden voor logistieke activiteiten te verzekeren;

8. op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en voor diens rekening, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken te verzekeren. Een kopie van de polis dan wel een kopie van een assurantiecertificaat dient aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

9. de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de opdrachtgever toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits:

– zulks in aanwezigheid van of iemand namens de dienstverlener plaatsvindt;

– dit vooraf kenbaar is gemaakt;

– e.e.a. geschiedt conform de huisregels van de dienstverlener.

De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. bijkomende werkzaamheden in relatie tot de zaken, in overleg met de opdrachtgever, tegen een nader overeen te komen vergoeding te verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van de dienstverlener kunnen worden verlangd;

11. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem gebruikte materiaal;

12. de zaken in de overeengekomen staat ter beschikking te stellen;

13. tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de overeenkomst bekend zijn en waarvan het hem duidelijk is dat zij vertrouwelijk zijn.

Artikel 5

Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen

door de dienstverlener

Indien de dienstverlener niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 4 de leden 1, 2, 3, 8 en 9 kan de opdrachtgever onverminderd zijn recht op vergoeding van de geleden schade conform artikel 8 van deze voorwaarden de overeenkomst ontbinden, nadat hij de dienstverlener bij aangetekend schrijven een termijn van vier weken heeft gesteld en de dienstverlener bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 Artikel 6

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht:

1. de dienstverlener tijdig al die opgaven te doen omtrent de aard en de hoedanigheid van de zaken alsmede de behandeling en verpakking daarvan, en voorts al die mededelingen te doen en gegevens te verstrekken waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de dienstverlener van belang zouden kunnen zijn.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

2. indien zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder onder meer begrepen douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften, dient de opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde de dienstverlener in staat te stellen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.

Het aan de dienstverlener verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde overheidsbepalingen, houdt een opdracht daartoe in. De dienstverlener is gerechtigd, doch niet verplicht deze formaliteiten te verrichten.

3. de overeengekomen zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de dienstverlener te stellen.

De dienstverlener heeft het recht om zaken die niet aan het hiervoor bepaalde voldoen, dan wel zaken die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, te weigeren.

4. de dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade, veroorzaakt door een handelen of nalaten van de opdrachtgever, zijn instructies c.q. de door hem verstrekte gegevens, zijn ondergeschikten, alsmede alle door hem ingeschakelde derden, door personen die ingevolge de opdracht of met toestemming van de opdrachtgever of ten behoeve van hem aanwezig zijn in het logistiek centrum, dan wel door zaken van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden.

De dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade die ontstaat ten gevolge van de aard der zaken en de verpakking daarvan.

5. in te staan voor de door hem aan de dienstverlener ter beschikking gestelde zaken en materiaal;

6. naast de overeengekomen prijs, de eventuele andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten te vergoeden;

7. de opruimingskosten van de zaken te voldoen en de door de zaken veroorzaakte schade te vergoeden;

8. bij beëindiging van de overeenkomst de zich nog bij de dienstverlener bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen na beëindiging van de overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de dienstverlener voldoende zekerheid.

 9. de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren indien de zaken naar het oordeel van de dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in opslag te houden, overigens met inachtneming van het bepaalde in lid 8. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 geschiedt de uitslag en de belading door of namens de opdrachtgever en voor diens rekening en risico.

10. tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de overeenkomst bekend zijn en waarvan het hem duidelijk is dat zij vertrouwelijk zijn.

Artikel 7

Gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen

door de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 de leden 1, 2, 3, 4, 6 en 7 kan de dienstverlener, onverminderd zijn recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst ontbinden, nadat hij de opdrachtgever bij aangetekend schrijven een termijn van vier weken heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de dienstverlener bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan de dienstverlener, ook zonder inachtneming van een uiterste termijn, de overeenkomst ontbinden.

2. In het geval de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 9 kan de dienstverlener de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als vermeld in artikel 6 leden 8 en 9, is de dienstverlener gerechtigd tot:

a. het verplaatsen van de zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de opdrachtgever;

b. het onderhands of publiekelijk verkopen van de zaken door de dienstverlener voor rekening van de opdrachtgever na verloop van één week na de aangetekende verzending aan de opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop, zonder dat verder het inachtnemen van enige formaliteit nodig zal zijn;

c. het abandonneren of vernietigen van de zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop van de zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen koper gevonden kan worden ondanks een redelijke poging daartoe van de dienstverlener, terwijl de kosten voor het abandonneren of vernietigen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 8

Aansprakelijkheid van de dienstverlener

1. De opdrachtgever doet door deze voorwaarden in het geval van schade afstand van verhaal op derden, hij zal uitsluitend de dienstverlener aansprakelijk kunnen stellen; ook indien de dienstverlener in de uitoefening van zijn bedrijf gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden, een en ander onder de volgende beperking.

 2. De dienstverlener is, behoudens overmacht en het overige in deze voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de logistieke activiteiten. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet nakomen door de opdrachtgever van enige krachtens de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting.

3. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot 4 SDR per kilogram brutogewicht vermiste of beschadigde zaken met een maximum van een nader door partijen bij het sluiten van de overeenkomst overeen te komen bedrag. Is een zodanig bedrag niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van 100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden, laatste zin, is de aansprakelijkheid van de dienstverlener voor alle andere schade dan aan de zaken zelf beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.

4. De door de dienstverlener te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag die in opdracht van de opdrachtgever in de open lucht plaatsvindt.

6. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verrichten van formaliteiten, zoals vermeld in artikel 6 lid 2, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de dienstverlener. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot 7.500 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak.

Artikel 9

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt door hemzelf, zijn zaken, zijn personeelsleden of door hem ingeschakelde derden en hun personeelsleden.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet, of niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze voorwaarden of de afzonderlijke overeenkomst opgelegde verplichting.

Artikel 10

Verjaring en verval

1. Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden.

2. Alle vorderingen vervallen door het enkele verloop van twee jaren.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen vangen in geval van algeheel verlies, beschadiging of vermindering aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

 – de dag waarop de zaken door de dienstverlener ter beschikking werden gesteld of ter beschikking hadden moeten worden gesteld;

– de dag waarop de dienstverlener hiervan aan de opdrachtgever mededeling heeft gedaan.

4. In het geval dat de dienstverlener door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken vangen de in de leden 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

– de dag waarop de dienstverlener door de derde is aangesproken;

– de dag waarop de dienstverlener de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.

5. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, vangen de in de leden 1 en 2 genoemde termijnen voor alle andere vorderingen aan vanaf de dag waarop deze opeisbaar zijn geworden.

Artikel 11

Reclames

1. Indien de zaken ter beschikking worden gesteld door de dienstverlener zonder dat de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van de dienstverlener de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de terbeschikkingstelling, of, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen vijf werkdagen na de terbeschikkingstelling, voorbehouden ter kennis van de dienstverlener heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de zaken in goede staat te hebben ontvangen.

De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt.

het

onzichtbare verliezen of

2. De dag van de terbeschikkingstelling wordt bij het bepalen van voornoemde termijnen niet meegerekend.

Artikel 12

Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen die, uit welke hoofde ook, door de opdrachtgever aan de dienstverlener verschuldigd zijn, moeten worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen twee weken na de factuurdatum betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke rente te betalen met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling met een minimum van 5% van het gefactureerde bedrag als forfaitaire schadevergoeding.

3. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen.

 4. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de overeenkomst en/of deze voorwaarden door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen c.q. na te heffen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan de dienstverlener te vergoeden.

5. De opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van de dienstverlener zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan de dienstverlener is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd.

6. Beroep op compensatie van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, van het uit anderen hoofde terzake van de logistieke activiteiten verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit andere hoofde is niet toegestaan.

7. In elk geval zullen alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel terstond opeisbaar en in afwijking van artikel 12 lid 6 vatbaar zijn voor compensatie indien:

a. het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

b. de opdrachtgever:

1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;

2. in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens de dienstverlener;

3. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.

Artikel 13

Zekerheden

1. De dienstverlener heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die de dienstverlener uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen.

2. De dienstverlener kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.

3. De dienstverlener zal een ieder die ten behoeve van de opdrachtgever zaken aan de dienstverlener toevertrouwt voor het verrichten van werkzaamheden beschouwen als door de opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een retentie- en een pandrecht op de zaken.

4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – onderhands.

 Artikel 14

Slotbepalingen

1. Alle overeenkomsten, waarop deze onderworpen zijn aan Belgisch recht.

voorwaarden

van

toepassing

zijn,

zullen

2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de dienstverlener.

3. In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Belgische versie van deze voorwaarden.

4. Bij het aanvaarden van de factuur door de opdrachtgever gaat deze ook akkoord met de algemene voorwaarden opgestemd door opdrachtnemer. 

Deze overeenkomst gaat telkens opnieuw in voor een minimale contractperiode van 3 maanden na aanvaarding van de factuur. Ingeval van opzegging door de opdrachtgever, dient de opzegperiode uit te worden gedaan, of kan opdrachtgever middels betaling van de resterende periode, over haar/zijn in pand gegevens goederen vrij beschikken.

Artikel 15

Geschillen

1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden, zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.

Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het partijen vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de gewone rechter.

2. Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter van de MEDLOG; de tweede wordt benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het arrondissement waarbinnen vorenbedoelde dienstverlener is gevestigd; de derde wordt benoemd door beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg. De Voorzitter van de MEDLOG zal slechts tot benoeming van een arbiter overgaan indien één der bij het geschil betrokken partijen lid is van de MEDLOG. Indien eerdergenoemde voorzitter geen arbiter benoemt, zal de benoeming van arbiters plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Uitsluitend personen van Belgische nationaliteit kunnen tot arbiter worden benoemd.

3. De Voorzitter van de MEDLOG zal een terzake van logistieke activiteiten deskundig persoon benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een jurist te benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten worden een persoon, die deskundig is terzake van de tak van handel of bedrijf, waarin de wederpartij van de dienstverlener werkzaam is.

4. De partij die een beslissing van het geschil verlangt, zal hiervan bij aangetekende brief mededeling doen aan het secretariaat van de MEDLOG onder korte omschrijving van het geschil en zijn vordering, alsmede onder gelijktijdige toezending van het door het bestuur van de MEDLOG vast te stellen bedrag aan administratiekosten, verschuldigd als vergoeding voor de administratieve bemoeiingen van de MEDLOG bij een arbitrage.

5. Na ontvangst van bovengenoemde aangetekende brief zal het secretariaat van de MEDLOG ten spoedigste een kopie daarvan zenden aan de wederpartij, aan de Voorzitter van de MEDLOG, aan de Deken der Orde van Advocaten, wat de beide laatsten betreft met het verzoek ieder een arbiter te benoemen en het MEDLOG-secretariaat naam en woonplaats van de benoemde mede te delen.

 Na ontvangst van dit bericht zal het MEDLOG-secretariaat ten spoedigste de beide aangewezenen van hun benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der arbitrage-aanvrage en een exemplaar van deze voorwaarden, met verzoek de derde arbiter te benoemen en het MEDLOG-secretariaat te berichten, wie als zodanig is benoemd.

Na ontvangst hiervan zal het MEDLOG-secretariaat ten spoedigste de derde arbiter van zijn benoeming in kennis stellen onder toezending van een kopie der arbitrageaanvrage en een exemplaar van deze voorwaarden. Vervolgens zal het MEDLOG-secretariaat beide partijen mededelen wie tot arbiters zijn benoemd.

6. Mocht binnen 30 dagen na het indienen der arbitrage-aanvraag de benoeming van alle drie arbiters niet hebben plaatsgehad, dan zullen alle arbiters op bij eenvoudig rekest te doen verzoek van de meest gerede partij, worden benoemd door de President van de Arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort de dienstverlener is gevestigd.

7. Als Voorzitter treedt op de door de Deken benoemde. Indien de benoeming door de President van de Arrondissementsrechtbank plaatsvindt, stellen arbiters onderling vast, wie hunner als voorzitter zal fungeren.

Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid onder gehoudenheid de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder de bepalingen van internationale vervoersverdragen, in acht te nemen. Zij bepalen op welke wijze de arbitrage zal worden behandeld, met dien verstande dat partijen in ieder geval in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en mondeling toe te lichten.

8. De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan de eindbeslissing. Hun vonnis zullen zij deponeren ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank binnen welk arrondissement de plaats van de arbitrage is gelegen, terwijl zij een kopie zullen toezenden aan ieder van de partijen en aan het secretariaat van de MEDLOG.

Arbiters kunnen vooraf van de eisende partij of van beide partijen een depot voor arbitragekosten verlangen; tijdens de behandeling kunnen zij aanvulling daarvan eisen. Arbiters zullen in hun vonnis bepalen wie van de beide partijen of voor welk deel ieder van partijen de arbitragekosten zal hebben te dragen. Hieronder zijn te begrijpen het honorarium en de verschotten van arbiters, het bij aanvrage aan de MEDLOG betaalde bedrag aan administratiekosten, alsmede de door partijen gemaakte kosten, voorzover arbiters die redelijkerwijze noodzakelijk achten. Het aan arbiters toekomende wordt, voor zover mogelijk, op het depot verhaald.

Indexation of rates will be performed yearly with base line of 107,48 based on January 2020 (https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezondheidsindex)

© MEDLOG Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de MEDLOG mogen deze voorwaarden niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of in enige vorm openbaar gemaakt.